Members

Members


Makoto Hirota

Harumichi Fukaya

Tadami Moroi

Kazumi Isetani

Mimei Kimura

Hisao Shimamura

Yuichiro Yoshii

Yoichi Seto

Kazuharu Nakanishi

Issei Nehyo

Takahiro Nigami

Kazuyoshi Tanaka

Sho Ozaki

Yasushi Nagao